වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

🔥Hi..Have a nice day ✍️Nem.pawani 🔥Age.27 💥white skin 💛🤍 🔥Today Thalawathugoda, pannipitiya. navinna.nugegoda .kohuwala. Maharagama .kottawa ❤‍🔥I am doing FULL SERVICE with safety (with condom&without condam  ❤‍🔥I have a very safety and very clean place ❤‍🔥Available in car parking HIDDEN IN location ❤️🧵Full service ❤️💫 ❤️☘️Cam show Available (With out face..) Singal camshow.10min 1500/= 20min 2500/= (With face) Singal camshow.30min3000/ ( With face) Lesbin show. 30min.4000/= Capple show. 30min.5000/= 😉😉 Full servis 🧶1 Hour 1shot 8500/= 🧶2 hour 12000/=2shot 🧶Full Night For Rs16.000unlimited shots ( with Room ) 🌹💛My Conditions 💛🌹 🌺 Bo.obs Suck OK ✔️ 🌺 Succk Ok ✔️ with condom ... 🌺 Lip Kiss ✔️ ... 🌺 69 Position Ok ✔️ ....x, 🌺 Lik🤪ing Ok ✔️b ... 🌺 Any Position Ok ✔️ ... 🌺 Anal ok...

Full Service | 3 weeks ago
3K 180
Lanka ads Superad image

🌹 FULL SERVICE REAL PHOTO...

🔥Hi..Have a nice day ✍️Nem.pawani 🔥Age.27 💥white skin 💛🤍 🔥Today Thalawathugoda, p...

Colombo

✨️𝑻𝒐𝒅𝒂𝒚 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍.. 😎★𝑯𝒆𝒍𝒍𝒐|.. 🌻✵100% 𝐌𝐲 𝐑𝐞𝐲𝐚𝐥 𝐏𝐢𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 🌻✵𝑰 𝑨𝑴 𝑺𝑰𝑻𝑯𝑼 🌻✵23 𝒀𝒓𝒔 𝑶𝒍𝒅 𝑺𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆 𝑺𝒌𝒊𝒏 🌻✵𝑽𝒆𝒓𝒚 𝑪𝒍𝒆𝒂𝒏 & 𝑭𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒍𝒚 𝑮𝒊𝒓𝒍 🌻✵𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐀𝐌 𝐒𝐇𝐎𝐖 𝐎𝐊✵ 🚘✵𝐕𝐈𝐒𝐈𝐓 𝐎𝐊✵🚘 🍓✵All Doing Full Service Very Safety My Location Hotel Room 🌆 🍓✵With Condom & Very Good Service... 💁‍♀️✵One Shot Rs- 10000/= 💁‍♀️✵Two Shot Rs- 20000/= 👇✵𝑴𝒀 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑬𝑺✵ 🍓𝐋𝐈𝐏 𝐊𝐈𝐒𝐒 𝐎𝐊 🍓𝐀𝐍𝐘 𝐏𝐎𝐒𝐈𝐓𝐈𝐕𝐎𝐍 𝐎𝐊 🍓69 𝐏𝐎𝐒𝐈𝐓𝐈𝐕𝐎𝐍 𝐎𝐊 🍓𝐁𝐎𝐎𝐁𝐒 𝐒𝐔𝐂𝐊 𝐎𝐊 🍓𝐒𝐔𝐂𝐊..𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐎𝐔𝐓 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐎𝐌 🍓𝐋𝐈𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐊 🚫No a.na.l🚫 👉Hotel Room A/C & Non A/C... Have Safe Parking & Safe Room.. Plz Call VIP Customers

Full Service | 3 weeks ago
2K 180
Lanka ads Superad image

🌍𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 & 𝐋𝐈𝐕𝐈𝐄 𝐂𝐀𝐌...

✨️𝑻𝒐𝒅𝒂𝒚 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍.. 😎★𝑯𝒆𝒍𝒍𝒐|.. 🌻✵100% 𝐌𝐲 𝐑𝐞𝐲𝐚𝐥 𝐏𝐢𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 🌻✵𝑰 𝑨𝑴 𝑺𝑰𝑻𝑯𝑼 🌻✵23 𝒀𝒓𝒔 𝑶𝒍𝒅 𝑺𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆...

Welcome 🙏 🍬 Real Live Cam Show 🍬 I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Coustmer ✅ 100% Verified. ➡️ Hi Gentlements 🖐️ ☺ I"__ am dinu... 💚 This is 💯 My Reyal pic ✅ 👉 24 years old 🍬 👉 beautiful and Hot Girl 💖 📌 Clear Camera 📷 මගේ ඇඩි එක Verified ඇඩි එකක් කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත...🤷 💚 My packages 💚 1️⃣5 Mint 1000/=Full body show sound and fingering 2️⃣10Minutes 2000/=Full body show fingering sound 3️⃣ 15 Minutes 3000/= Full Body and pussy fingering Show 4️⃣ 20 Minutes 4000/= Full body Boobs and pussy back Side anal show fingering 5️⃣ 30 Minutes 5000/= Full body boobs and pussy play Hot sound Voice Back Side show 6️⃣35 Minutes 6000/= Toy play jus out with Hot sound 7️⃣ 10 Minutes 1500/= Voice sex fun 8️⃣10 Minutes 2500/= Goleden Shower with fingering play 9️⃣ 10 Minutes 2500/= Bra panty change ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ⭕Video Verification 300 ⭕ Audio Verifications Free 👉Whatapp Only 📱 👉No Full service ❌ No Photo Shere 🖐❌ 🙄 නිකරුනේ මැසේජ් කරන්න එපා block කරනවා...👉 🙄 බොරු slip එවීමෙන් වලකින්න...👉 Diposit 💰🏧 📍 Bank & Ez cash only 📍 •••••••••••••••••••••••••••••••• Thank you 🖐

Live Cam | 3 weeks ago
1K 180
Lanka ads Superad image

ඔන්ලයින් සුපිරි සැපක් ගන්න...

Welcome 🙏 🍬 Real Live Cam Show 🍬 I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Cous...

International,Ampara,Anurad...

🌈 20 years Very Beautiful Sexy Student 🚺 මගේ වයස අවුරුදු 20 යි 📲WhatsApp 0762021492 මම bachelor's degree එක කරනවා. ඉගන ගන්න ගොඩක් සල්ලි ඕන නිසා Video Cam fun Service එක කරන්න හිතුවා. Very Beautiful Pretty Sexy Girl කෙනෙක් මම 🟢 My Vedio pakeges 🔸10 minutes Rs 2500 With voice 🔸20 minutes Rs 5000 With Voice 🔸15 minutes Rs 6000 With Face 🔸30 minutes Rs 10000 With Face 🚿 Bathing Show 🔸 15 minutes With face Rs 10000.00 🔸10 minutes Without face Rs 5000.00 👉Voice verification free 👉Video verification Rs 600.00 ❤ මගේ ඉගන ගන්න වැඩ වලට උදව් කරන්න පුළුවන් වැදගත් උගත් මට වඩා වයස අවුරුදු 10 කින් 15 කින් වැඩිමල් හොඳ කෙනෙක් දීර්ගකාලීනව අඳුරගන ආශ්‍රය කරන්න කැමතියි. විදේශ ගත කෙනෙක් නම් ගොඩක් හොඳයි. 📲 WhatsApp 0762021492 ❌බොරුවට Call අරන් කරදර කරන්න එපා. මම පාඩම් කරන්න කෙනෙක්. 📖 I am 20 year old Very Beautiful Pretty Sexy Girl Doing my bachelor's degree I need more money to do my studies 💧 I have no choice 💧 I dicide to do vedio cam fun service to earn my expenses. If someone who is very decent genuine and matured gentleman like to help me for my studies I like to build a long term relationship with him. 🟤 I am not meeting any person other than that. 📲 WhatsApp 0762021492

Live Cam | 3 weeks ago
6K 540
Lanka ads Superad image

20 years Very Beautiful Sex...

🌈 20 years Very Beautiful Sexy Student 🚺 මගේ වයස අවුරුදු 20 යි 📲WhatsApp 0762021492 මම...

International,Ampara,Anurad...

මම තරුණ කොල්ලෙක්. සියලුම ලිංගික සේවා සදහා කාන්තාවන් ශීමේල් මට අමතන්න.වස්ට්ඇප් 0728727566

Personal Ads | 3 weeks ago
1K 60
Lanka ads Superad image

ෆුල් සවිස්

මම තරුණ කොල්ලෙක්. සියලුම ලිංගික සේවා සදහා කාන්තාවන් ශීමේල් මට අමතන්න.වස්ට්ඇප් 0728727566

International,Ampara,Anurad...

★✩★ Hi.. Dewmi and Vihansha ★✩★ 21 and 24 years young 2 girls ★✩★ Lasbion service ok ★✩★ Free time cam service ok ★✩★ Couple service ok ★✩★ Location Colombo ★✩★ One ur one st Rs12000 ( one Girl) ★✩★ 3 ur two st Rs25000 ( one girl ) ★✩★ Full Night Rs 35000 ( one girl ) ★✩★ This 100% real my pictures ★✩★ Full safety pvt place have ★✩★ Parking available ★✩★ ● Lips kiss ok ● Bobs ok ● No ● VISIT OK COLOMBO NEAR HOTEL ● witut condom ok ★✩★ please call VIP customers only ★✩ ★✩★ my number 0750131099 ★✩ ★✩★ please call conform with come ★✩★ Tnx ★✩★

Full Service | 3 weeks ago
1K 30
Lanka ads Superad image

FULL SERVICE COLOMBO RS 120...

★✩★ Hi.. Dewmi and Vihansha ★✩★ 21 and 24 years young 2 girls ★✩★ Lasbion service ok ★✩★ Free ti...

Colombo Area

GAMPAHA. NITTAMBUWA. COLOMBO.(ALL) YAKKALA,NEGAMBO, KADAWATHA කාන්තාවන් සදහා පමණයි.
 කැමති අය ඉන්නව නම්. අදම දිනයක් වෙන් කරගන්න. රහ්‍යයභාවය 100% ඇත. Im Shen My Number - 0729681471 හායි මම Shen අවුරුදු 29 තලෙළු සිරුරක් ඇති කෙනෙක්, My Tool Size 7.5inch 🍆💦 අවිවහාක හෝ විවාහක කාන්තාවන් ද? තනිකඩව ඉන්න කෙනෙක්ද? ස්වාමියාගෙන් නිසි වින්දනයක් ලැබෙන් නැතිද? අමතක නොවන සුපිරි වින්දනයක් ලබා ගැනීමට තරුණයෙකුගේ පහස විදින්න කතා කරන්න අදම.ඔබ සිටින ස්ථානයට පැමිණිය හැකිය.100% ආරක්ෂාව රහස්‍ය භාවය හා විශ්වාසය උපරිමෙන් සුරකිනු ලැබේ. කාන්තා ඔබ කුමන වයසක වුවත් ඔබට ඕනෑ තරම් කාලයක් ඔබේ සතුට වෙනුවෙන් උපරිම සේවයක්. 💟Im very clean boy.🧏‍♂️�
 💟Very friendly good looking.❤� 
💟Boyfriend or Husband experience.😍

 💟Any kind of positions ok.� 
💟Romantic hard feelings.😘� 
💟Body kissing.💋
 💟Lips kiss.💋�
 💟Hard kissing.💋�
 💟Boobs sucking.� 
💟Body Licking.� 
💟Licking.�
 💟All type sucking
 💟Full service.�
 💟Massage 💆‍♀️ 
💟All service free😍� 100% SECRET & FULL PRIVACY. DONT WORRY ABOUT THAT AND ALSO DONT HESITATE To CALL TO ME. GET YOUR CHANCE AND ENJOY THE BEAUTIFUL LIFE.
Whatsapp me 0729681471

Personal Ads | 3 weeks ago
2K 90
Lanka ads Superad image

කාන්තාවන්ට පමණි. Body massa...

GAMPAHA. NITTAMBUWA. COLOMBO.(ALL) YAKKALA,NEGAMBO, KADAWATHA කාන්තාවන් සදහා පමණයි.
 කැමති අය ඉන්...

International,Ampara,Anurad...

මෙම සේවාව අවුරුදු 20 ට වැඩි අය සදහා පමණයි Hi Dear Customers! 👋 I’m SENU🌟🌟🌟🌟 Age 30❤️❤️❤️❤️ Clear Camera 📷 🕑 10 min 1000/= 💰 (b00bs – pu$$y – body show ) 🕑15 minutes 1500 / 💰( boos and pusy show) 🕑 20 min 2000/= 💰 (b00bs – pu$$y – fin.ge.ring voice show ) 🕑 30 min 3000/= 💰 (b00bs – pu$$y – fin.ge.ring voice show - juse come out ) 🤓 With face package ok 🤓 🍆 Vegetable fun ok 🍆 🌹 Roll play ok 🌹 ✅If You Need Video Varification Rs.200 /= After Varification Reduce It From Package.. ✅ විඩියෝ ඇම්තුම් මගින් තහවුරු කිරීම් සදහා 200 ක මුදලක් අයකරන අතර.. එම මුදල පසුව සේවා ගාස්තුවෙන් අඩු කරනු ලබයි

Live Cam | 3 weeks ago
3K 180
Lanka ads Superad image

SHENU GENUINE LIVE CAM SHOW

මෙම සේවාව අවුරුදු 20 ට වැඩි අය සදහා පමණයි Hi Dear Customers! 👋 I’m SENU🌟🌟🌟🌟 Age 30❤️❤️❤️❤️...

International,Ampara,Anurad...

DANCING GIRLS • OFFICE WORKING GIRLS • WELL EDUCATES YOUNGER GIRLS • 21 TO 26 AGE SOOO BEAUTIFUL UNMARRIED GIRLS 📞 CALL TO Kalana 0772865541 Whatsapp 0772865541 ♥ ANAL Ok. ♥ FULL SERVICE OK. ♥ B.O.B.S SUCK OK. ♥ ♋ POSITION OK. ♥ DOGY STYLE OK. ♥ LIK😋ING OK. ♥ ANY POSITION OK. ♥ SUC.KNG OK (with condom) ♥ GIRL FRIEND EXPERIENCE OK ♥ LIP KISS OK. ♥ LESBIAN SERVICE OK. ♥ BODY 2 BODY SERVICE ♥ COUPLE SERVICE OK. ♥ BOYS SERVICE OK. 🔥 VISIT OK COLOMBO AREAS ◽ DANCING GIRLS ◽ OFFICE WORKING GIRLS ◽ WELL EDUCATED YOUNG GIRLS PLEASE DONT MAKE TIME VASTE CALL LOOKING FOR REAL CUSTOMERS OUR PACKAGE 1 hours 15000 2 hours 25000 3 hours 30000 Full night 55000 FULL NIGHT RS 45000/- 15,000 - 40 $ 25,000 - 65 $ 30,000 - 100 $ 55,000 - 180 $ Very first time in Sri Lanka *New Introduced Pakage :* OUR TWO HOUR ROMANTIC EiCk.... _Including_ 01. A Wine bottle serve in the room. 02. Fruits and Flowers in the Room. 03.Snaks and Refreshments. *HOLY FOUR HOUR HIDDEN MOON* _including_ 01. SIMPLY WARM A HOUR SPA IN DREM. 02.A Wine bottle serve in the room. 03. Fruits and Flowers in the Room. 04.Snaks and Refreshments. We accept any currency and bank transfer . GIRLFRIEND FRIEND EXPERIENCE LOCATION - MT.LAVINIA / DEHIWALA/WALLAWATHTHA / BAMBALAPITIYA / KOLLUPITIYA / KIRULUPANA / NUGEGODA / BATHTHARAMULLA / RAJAGIRIYA / BORALLA / WATHTHALA / PALAWATHTHA

Full Service | 3 weeks ago
3K 120
Lanka ads Superad image

Dehiwala Full Service, ◼️V...

DANCING GIRLS • OFFICE WORKING GIRLS • WELL EDUCATES YOUNGER GIRLS • 21 TO 26 AGE SOOO BEAUTIFU...

Colombo,Dehiwela-Mount Lavi...

නිට්ටඹුව ඒරියා ෆුල් සර්විස් රු 3700/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M SADALI සදලි 32 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND SMALL PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• ලොකේෂන් නිට්ටඹුව තිහාරිය අත්තනගල්ල පස්යාල වයස 32 නම සඳලි 0718963697 One hour 1 shots 3700 With room One hour 2 shots 7000 With room 2 hour 2 shots 9000 With room පැයට රූම් එකත් එක්ක 3700 පැයට ශොට් 2 රු 7000 පැය 2 ශොට් 2 රු 9000 ••••••••••••••••••••••••••• NITTABUWA THIHARIYA PASYALA 0718963697 ••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 3 weeks ago
5K 240
Lanka ads Superad image

RS 3700 WITH HOTEL ROOM FUL...

නිට්ටඹුව ඒරියා ෆුල් සර්විස් රු 3700/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M SADALI සදලි 32 YEARS OLD VERY BEAUT...

NITTABUWA THIHARIYA PASYALA

Hello guys#❤️ Name: Manisha °°°👻 Age:22 සුපිරි සැපක් රස ලෝකයක් මගෙන් අත්විදින්න කැමති ඔයාලටයි මේ 👅 🥵Hot and S e x y 😇Girl 🥰 🌼 Details ⭕3 Minit:800 🍀Pussy opan ⭕5 Minit: 1000 🍀boobs pussy show ⭕10: Minit :1500 🍀Full Body & with pusy Fngering (Half face 2000) ⭕15 Minit: 2500 🍀Full Body & pusy play just out (Half face ) ⭕20 Minit: 3500 🍀full body, pussy jus out & Anel show with hot sounds (Half face) ⭕10 Mint : 2500 🍀Panty bra show (Half face) ⭕10 Minit : 2000 🍀Golden shower with pussy fingering show 🌼 VIDEO VERIFIED 300 Thank yo❤️

Live Cam | 3 weeks ago
7K 390
Lanka ads Superad image

👅සුපිරි සැපක් රස ලෝකයක්🫣

Hello guys#❤️ Name: Manisha °°°👻 Age:22 සුපිරි සැපක් රස ලෝකයක් මගෙන් අත්විදින්න කැමති ඔයාලටය...

International,Ampara,Anurad...

Hi Girl or Lady this invite for you. I am in Thalangama stay along in my apartment 36 years and handsome. I am doing an executive job in privet company. looking for good girl or single lady for secret relationship. She should be less than 30 and height no more than 5-2 thine and pretty also free (with out any connections) and willing to travel. If you are interested Please call me or whats up 0756273060 Do not call Prostitutes'/Married Women/Boys or couple to waste time. සමීප සම්බන්දතාවයක් සදහා යුවතියකට ඇරයුම් තලංගම පදිංචි මා දැනට පුද්ගලික ආයතනයක විදායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවක නිරතවන අවරුදු 36 යක ඉතා පැහැපත් අයෙකි. වයස අව්රුදු 30 ට සහ උස 5.2 ට අඩු සිහින් ප්‍රියමනාප යුවතියකට සමීප ඇසුරකට ඇරයුම්. විශ්වාසය ඉහලින් සුරකිමි. අවශ්‍යනම් ඉගෙනීමට සහ නවාතැන් ලබාගැනීමට මුදලින් උදව්කල හැක. Please call me or whats up 0756273060 අවකව ඇසුරු කරන්න කැමති විස්වාසවන්ත නිදහස් සංචාරය කිරීමට කැමති, රහසිගතබව උපරිමයෙන් රකිනයුවතියක් / කාන්තාවක් මට කතා කරන්න කරුණාකර ගණිකාවන් / සැමියන් සිටින කාන්තාවන් / දැනටමත් වෙනත් සම්බන්දට ඇති අය කතා කරන්න එපා

Personal Ads | 3 weeks ago
714 30
Lanka ads Superad image

සමීප සම්බන්ධතාවක් සදහා යුවත...

Hi Girl or Lady this invite for you. I am in Thalangama stay along in my apartment 36 years and...

Colombo

🔴 වයස අවුරුදු 20 අඩු අයට සේවාව ලබා දෙනු නොලැබේ.🔴 කරුණාකර සේවාව ලබා ගැනීමට පෙර වයස සනාථ කරන්න. 🌹Best cam service in town 🌹ඔබ ගෙවන මුදලට 100% අවංක සේවය. මෙම ජායාරූපය මාගේ සත්‍යය ජායාරූපයකි. 🌹 All shows without face 😷 🌹 Audio verification free ❤️My Packages❤️ 💞 5 Min - Rs.600 💞 10 Min - Rs.1000 (Full body with B.oobs, P.ussy play with dildo) 💞 15 Min - Rs.1500 (Full body with B.oobs, P.ussy play with dildo) 💞 20 Min - Rs.2000 (Full body with B.oobs, P.ussy play with dildo and hot voice) 💞 10 Min shower - Rs.3000 💞 5 Min Golden shower - Rs.2000 💞 5 Min Hot Voice only - RS.400 ❌ No photo sharing. Payment method - Bank transfer / Easy cash 📱WhatsApp - +94 75 940 0890

Live Cam | 3 weeks ago
2K 780
Lanka ads Superad image

💞💞 Nadee Big Boobs 🥰 Hot...

🔴 වයස අවුරුදු 20 අඩු අයට සේවාව ලබා දෙනු නොලැබේ.🔴 කරුණාකර සේවාව ලබා ගැනීමට පෙර වයස සනාථ කරන්න....

Genuine Cam Service

හායි සර් මම දිල්කි වයස 30 යි ඇත්තම ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වගෙ කෙනෙක්ගෙන් එක්ස්පිරියන්ස් එකක් ගන්න දැන්ම එන්න ෆුල් සෙර්විස් පැයකට රු 5500 ❣️ FULL SERVICE OK ❣️ GIRL FRIEND EXPERIENCE ❣️ BOOB'S SUCK OK ❣️ PUSSY LIKING OK ❣️ ANY POSITION OK ❣️ WITH CONDOM SUCK OK 🚫 NO ANAL 🚫 NO VISIT 🚫 NO NIGHT දිල්කි 0775839952 PASYALA ATTANAGALLA NITTABUWA පස්යාල අත්තනගල්ල නිට්ටබුව GENUINE CUSTOMERS ONLY ! *******************************************

Full Service | 3 weeks ago
4K 90
Lanka ads Superad image

DILKI FULL SERVICE Rs 5500

හායි සර් මම දිල්කි වයස 30 යි ඇත්තම ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වගෙ කෙනෙක්ගෙන් එක්ස...

PASYALA ATTANAGALLA NITTABU...

Please dont call me whats app massage only. කරුණාකර ඇමතුම් ගැනීමෙන් වලකින්න මැසේජ් ඔන්ලි Im Kavindu. 21 years old clean boy 2000 and fuel chage වයස 18 - 22 බොයිස් ok not a full service for boys. මැසේජ් එකක් දාන්න photo verification එකක් ඉල්ලන්න. ඕන තරම් වෙලා ඔයාට ඕන දෙයක් කරන්න පුලුවන් මගේ ගාන 2000 ඉන්න දුර අනුව තෙල් වලට දෙන්න එක පාර ඔයාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවනම් 3000යි මම පානදුර Kaluthara district and colombo district only වයස 18 - 22 බොයිස් ok not a full service for boys.

Full Service | 3 weeks ago
1K 60
Lanka ads Superad image

Ladies, Shemales and boys o...

Please dont call me whats app massage only. කරුණාකර ඇමතුම් ගැනීමෙන් වලකින්න මැසේජ් ඔන්ලි Im Kavind...

Kaluthara to Colombo