වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

රත්නපුර කුරුවිට HI I'M NETHU 32 YEARS OLD CUTE GIRL SUCK OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR RS 4000 WITHOUT ROOM RATNAPURA KURUWITA 0729868333 ••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE PLACE CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Full Service | 3 weeks ago
4K 330
Lanka ads Superad image

Rs 4000 SUCK OK FULL SERVIC...

රත්නපුර කුරුවිට HI I'M NETHU 32 YEARS OLD CUTE GIRL SUCK OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BO...

Ratnapura Kuruwita

HI LADIES LOOKING FOR LADIES ❤️ SECRET RELATIONSHIP. ✅Girls feel free for contact me anytime...✅ ❌Boys please don’t call❌ Clean and smart boy👅 Divorce ,single girls, couples,girl, party වයස් බෙදයක් නැත. Privacy 💯💯💯 ඔබේ අවශයතාවය අනුව සේවය. 🤩විස්වාසනීය දිගුකාලීන ඇසුරකට කාන්තාවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා🤩 ❤️ ඒකාකාරී ජීවිතයෙන් මිදී , කවදාවත් නොලබපු සතුටක් අත්විදින්න ඔයත් කැමතිද? ඔයා යටපත් කරගෙන ඉන්න හැගීම් ආශාවන් බෙදාගෙන කැමති ආකාරයේ ඕනෑම සතුටක් ලබන්න. ඔබගේ පුද්ගලිකත්වය 100% සම්පූර්ණයෙන් ආරක්ෂා කරමින් ඔබ කැමති ඕනෑම ආකාරයෙන් සතුටු වෙන්න ❤️ ❤
තනිකමෙන් පාළුවෙන් සිටින ඔබට සතුටක් දීමට මා සූදානම්. විශ්වාසය ආරක්ෂා කරමි. මා හා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න.
💯විශ්වාසවන්ත 💯පෞද්ගලිකත්වය 💯 ආරක්ෂා කරනු ඇත❤️💯. whatsapp හරහා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගත හැක. ඔබේ සිතැගි පරිදි මා සමග කාලය ගත කරන්න. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️‍🔥සැමියා විදේශ ගත හෝ, ❤️‍🔥දික්කසද වැන්දඹු හෝ ❤️‍🔥අවිවාහක හෝ විවාහක, කඩවසම් පිරිමි පහසකට කැමති ඔබ සැමට ආරාධනා ......🙏

Personal Ads | 3 weeks ago
1K 30
Lanka ads Superad image

ONLY FOR LADIES & COUPLES

HI LADIES LOOKING FOR LADIES ❤️ SECRET RELATIONSHIP. ✅Girls feel free for contact me anytime....

Colombo,Homagama,Sri Jayewa...

පන්නිපිටිය කොට්ටාව ෆුල් සර්විස් පැයක් ගත කරන්න 4000ක් පමණි අදම එන්න ටිකක් දවසයි ඉන්නෙ BOOBS SUCK OK PUSSY LIKING OK CONDOM SUCK OK WITH ANY POPOSITION Ok ටික දවසයි ඉන්නෙ සර් මට කතා කරන්න අදම 0765779687

Full Service | 3 weeks ago
2K 90
Lanka ads Superad image

FULL SERVICE RS 4000/-

පන්නිපිටිය කොට්ටාව ෆුල් සර්විස් පැයක් ගත කරන්න 4000ක් පමණි අදම එන්න ටිකක් දවසයි ඉන්නෙ BOOBS SUCK...

PANIPITIYA KOTTAWA

FANTASTIC GIRL, FANTASTIC NUDE LIVE CAM SHOW HI... I'M SANDRA 30 YEARS OLD SLIM BODY - HOT BOOB'S REAL PHOTO ATTACHED GENUINE VERIFIED SHOW VIDEO VERIFICATION RS 300 AUDIO VERIFICATION FREE 🌹 10 min 1000/- 🌷Full body Show 🌷Boobs Show 🌷Pussy Show 🌹 15 min 1500/- 🌷Full Bod Show 🌷Boobs Playing 🌷Pussy Playing 🌷Fingering & 🌷Juice Out 🌹 20 min 2000/- 🌷Full Body Show 🌷Boobs Playing 🌷Pussy Playing 🌷Ass show 🌷Fingering & 🌷Juice out 🌹30 min 3000/- 🌷Full Body Show 🌷Boobs Playing 🌷Pussy Playing 🌷Ass Playing 🌷Fingering 🌷Hot Sound 🌷Juice Out & 🌷Happy Ending 👙10 min 1000/- 👙15 min 1500/- 👙20 min 2000/- 👙30 min 3000/- ✅Audio Verification Free ✅Video Verification 300 ❌No Full Service ❌No Photo Sharing ❌No Voice Message ✅ Whatsapp Only ❌ නිකරුනේ මැසේජ් කරන්න එපා. Pls Block කරනවා. ❌බොරු Slip එවීමෙන් වලකින්න. 🙏🙏 Thank You.🙏🙏 0701035678 WhatsApp # Real cam show # Lesbian cam show # Cam girl

Live Cam | 3 weeks ago
1K 30
Lanka ads Superad image

FREE AUDIO VERIFICATION - V...

FANTASTIC GIRL, FANTASTIC NUDE LIVE CAM SHOW HI... I'M SANDRA 30 YEARS OLD SLIM BODY - HOT BOOB...

International,Ampara,Anurad...

Please welcome Genuine Customers only🙏🏻🙏🏻🙏🏻 I am Ann Full Body Massage entrance Rs 2000/= Genuine massage,Feeling Massage & Happy Ending Cleaning rooms and attached bathrooms Vehicle Parking Available 🚗🚘🚙 Location-Kottawa 📞 0705551311 Call and get a appointment before you come.. හායි මම ඈන් ඉතාමත් සුවපහසු ඇගට දැනෙන හොද ෆුල් බොඩි මසාජ් එකක් ගන්න ඔයත් ආසද…. සුවපහසු කාමර සහා බාත්රූම්.. වාහන නැවතීමේ පහසුකම් ඇත. මම ඉන්නවා ඒ වෙනුවෙන් දැන්ම කෝල් එකක් දිලා වෙලාව වෙන් කරවා ගන්න කොට්ටාව📞0705551311

Massage | 3 weeks ago
7K 150
Lanka ads Superad image

Full Body Massage for Rs 20...

Please welcome Genuine Customers only🙏🏻🙏🏻🙏🏻 I am Ann Full Body Massage entrance Rs 2000/...

කොට්ටාව - Kottawa

𝑰 𝒂𝒎 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒉𝒊𝒈𝒉 𝒍𝒂𝒅𝒊𝒆𝒔- 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒎𝒚 𝑻𝒐𝒑 𝑵𝒐𝒕𝒄𝒉 ⚜️𝑽𝑰𝑷/ 𝑬𝑳𝑰𝑻𝑬 ⚜️ 𝑪𝑳𝑨𝑺𝑺 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑬 𝑨𝒏𝒅 𝑳𝑼𝑿𝑼𝑹𝑰𝑶𝑺 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑨𝑵𝑰𝑶𝑵𝑺𝑯𝑰𝑷 🥂 ✿︎❣︎❣︎ NOT FOR MEN As a charismatic and athletic 28-year-old male model, I specialize in providing tailored and unforgettable experiences for women, catering to their desires and creating an oasis of sensuality. I'm. SPA CEYLON. 5. Years. Working. Expireance. Male. Terapist. Ward. Place. Branch. NVQ. Leval. 3. Sertificate. Done. Srilanka. Foundation. SLF. IM. Qualified. Male. Terapist. My. Service. Now. Doing. Actress.. Bissness. Women's. Your. Privercy. My. Property. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ✔︎✔︎i guarantee 💯 you that, my service is ⚡100% safe ✔︎✔︎ ⚡100% privacy and 100% confidential ✔︎✔︎ ⚡100% satisfaction ✔︎✔︎✔︎ ⚡ genuine and 100% trusted ✔︎✔︎ ⚡works on clients requirements and interests ✔︎✔︎ 🙈8 inch with long lasting time❤️ Services I provided are listed below the massage types read all. 1. Seduction Massage: Indulge in the soothing strokes of a Swedish massage, combined with a touch of seduction, designed to release tension and awaken your senses. 2. Deep Connection Tension Release: Experience the art of deep tissue massage, expertly crafted to melt away stress and build a profound connection that transcends the physical. 3. Sensual Aromatherapy Delight: Engage your senses with a tantalizing aromatherapy massage, where exotic scents heighten the pleasure of every caress, leaving you in a state of blissful euphoria. Whether you prefer the comfort of your own space or the allure of a luxury hotel, my outcall services bring the ultimate relaxation to your doorstep. Day outings offer a chance to escape the routine, allowing us to explore the city together, creating memories beyond the massage table. For those seeking an intimate and personalized touch, home visits provide the perfect setting for an enchanting encounter. Allow me to transform your living space into a sanctuary of pleasure, where your desires are the only priority. 💥💦𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐃𝐄 :- ❣️ 𝐵𝑜𝑦 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑 / 𝐻𝑢𝑠𝑏𝑎𝑛𝑑 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 ❣️ 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 ❣️ 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 & 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ❣️ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 & 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑖𝑐 𝑇𝑜𝑢𝑐ℎ ❣︎ ❣️ 𝐷𝑒𝑒𝑝 𝑘𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 & 𝐹𝑟𝑒𝑛𝑐ℎ 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 💋 ❣️ 𝐵𝑜𝑜𝑏𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 / 𝑆𝑢𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑁𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑦 ❣️ 𝐿𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑢𝑠𝑠𝑦 ℎ𝑎𝑟𝑑 & 𝑑𝑒𝑒𝑝, 𝐂𝐥𝐢𝐭 💦 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒 , 𝐹𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝐆-𝐒𝐩𝐨𝐭💦 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ❣️ 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 & 𝑆𝑙𝑜𝑤 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑜𝑛 𝒇𝒐𝒍𝒍𝒐𝒘𝒆𝒅 𝒃𝒚 𝐷𝑒𝑒𝑝& 𝐻𝑎𝑟𝑑 𝑓𝑢𝑐𝑘 ❣︎ ❣️𝑆𝑒𝑥 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝒍𝒐𝒏𝒈 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 (69, 𝐃𝐨𝐠𝐠𝐲, 𝐂𝐨𝐰𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐲, 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐂𝐨𝐰𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐎𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐜𝐡 , 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 & 𝐌𝐚𝐧𝐲 𝐦𝐨𝐫𝐞....) ❣️𝐶𝑢𝑚 𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑒 & 𝐵𝑜𝑑𝑦 (𝑶𝒏 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕 𝒐𝒏𝒍𝒚) ❣️𝑩𝑫𝑺𝑴 (𝑶𝒏 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕 𝒐𝒏𝒍𝒚) ❣️𝑭𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆𝒔 (𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄𝐒𝐎𝐌𝐄 & 𝐂𝐔𝐂𝐊𝐎𝐋𝐃) ❣️ 𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐅𝐎𝐑 𝐊𝐈𝐓𝐓𝐘 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄𝐒 ✔︎✔︎𝐀𝐍𝐃 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄𝐒 𝐀𝐒𝐖𝐄𝐋𝐋 Embrace a world of indulgence and connection with a male model who understands the art of seduction, leaving you yearning for more. Unveil a journey of sensuality and relaxation with my services, curated for the discerning tastes of women, girls, and ladies who crave the company of a 28 year-old athletic body

Full Service | 3 weeks ago
984 60
Lanka ads Superad image

Rayan. Bull. 7.5 Dick. Hard...

𝑰 𝒂𝒎 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒉𝒊𝒈𝒉 𝒍𝒂𝒅𝒊𝒆𝒔- 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒎𝒚 𝑻𝒐𝒑 𝑵𝒐𝒕𝒄𝒉 ⚜️𝑽𝑰𝑷/ 𝑬𝑳𝑰𝑻𝑬 ⚜️ 𝑪𝑳𝑨𝑺𝑺 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑬 𝑨𝒏𝒅 𝑳𝑼𝑿𝑼...

Colombo , Gampaha , Negombo

RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOB'S HOT AND TIGHT PUSSYCAT REAL PHOTO ATTACHED HI I AM THARU 28 YEARS OLD FULL SERVICE WITHOUT HOTEL ROOM 1 HOUR RS 5000/- KALANIYA , PATTIWALA 0760398365 SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK NO ANAL NO VISIT ANY POSITION OK HARD SEEX OK BEST AND GOOD SERVICE IN THE CITY PLEASE CALL GENUINE CUSTOMER

Full Service | 3 weeks ago
2K 90
Lanka ads Superad image

කැලනිය කඩුවෙල අවට සුව පහසු...

RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOB'S HOT AND TIGHT PUSSYCAT REAL PHOTO ATTACHED HI I AM THARU 28 Y...

KALANIYA PATTIWELA කැලණිය ප...

🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨 🔞 වැඩිහිටියන්ට පමණයි 🤺Punishment කරන්න කැමතිද?🥳🥳🥳🥳 🤺Punishment කරනවා බලන්න කැමතිද?🥳🥳🥳 🧰Bdsm එකට 🥰interesting තියෙන අයට හරි 🥰🥰විශේෂ service එකක්... මේ 🤺punishment එක ඔබට මට කරන්නත් පුළුවන්. නැතහොත් මම ඔබට 🤺punishment කරන්නත් පුළුවන්. මේ 🤺🤺punishment එක 👩‍🦰ගෑණු 👨‍🦰පිරිමි දෙපාර්ශවයටම පුළුවන්. Ad ඇඩ් එක හොඳට කියවන්න................ මම එක වයස 30 👨‍🦰කොල්ලෙක් අඟල් 🍆7ක් දිගයි ටිකක් 🍌මහතයි මගේ කොන්දේසි සහිතයි📚📚📚📚📚📚📚📚📚 සුළු මුදලක් අයකරනවා 💰💰💰💰💰💰💰💰💰 ඉතින් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මගේ 🍆7දිග මහත එකට පිස්සු 👹👹යකා වගේ 🤺🤺punishment කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ කැමතිද?.🙄🙄 ඔබගේ 👧බිරිඳ හෝ 👩පෙම්වතිය ඉස්සරා මගේ 🍆ටූල් එකට විවිධ විදියට🤺 punishment කරන හෝ නරඹන්න පුළුවන් ඔබගේ👨 සැමියා හෝ👦 පෙම්වතා ඉස්සර හින් මගේ 🍆ටූල් එකට විවිධ විදියට 🤺🤺punishment කරන්න හෝ නරඹන්න පුළුවන් නැතහොත් ඔබ 👨👩දෙදෙනාටම 🤝එකතු වී මේ 🤺🤺punishment කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඔබගේ 👨සැමියා හෝ 👩බිරිඳ බලා සිටියදී මම ඔබට🤺🤺 punishment කරන්නත් පුළුවන් ඔබට 👨‍💻👨‍💻නරඹන්නට විතරක් නම් ඔබට මේ 🤺🤺punishment එක වෙන කෙනෙකුට කියලා නැත්නම් 📌📌 bdsm 🥋🥋master කෙනෙකු විසින් කරන්න පුළුවන්🤜🤜🤜 මේවට bdsm tools හෝ 🎗ලණු 🧷කම්බි 🧬වයර් ⛓️⛓‍💥දම්වැල් 🐭🪤මී කතුරක් 🛠️⛏️වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්😍😍😍😍😍😍 🐛පණුවෝ 🐜කූඹියෝ 🪱🪱කූඩැල්ලෝ 🪲🕷️🕷️කුරුමිනියෝ මකුළුවෝ වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්.🙀🙀🙀 මේ 🧰උපකරණ සහ 🕷️🪱🪲🐜සත්තු පාවිච්චි කරලා මගේ 🍆ටූල් එකට punishment කරන්න පුළුවන්👏👏👏👏 උදාරනයකට 🐭🪤මී කතුරට මගේ 🍆ටූල් එක 😍අහු කරන්න පුළුවන් 🐜කූඹි 🪲කුරුමිණියෝ 🐌ගොළුබෙල්ලෝ 🪱පණුවෝ වගේ සත්තු මගේ dig එකට දාලා ඔවුන් මගේ dig එකට මොනවද කරන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන් මේ වගේ 🤺🤺🤺punishment ඉස්සරලාම මට කරලා ඉන්පසු ඔබ එකට 🏌️‍♀️🏌️‍♀️කරගන්න පුළුවන් ඔබට ඒ 🤺🤺punishment කරන්න කලින් ඒක මට කරලා 🧐🧐පරික්ෂා කරගන්න පුළුවන් ඔබත් කැමතිද මේ වගේ 😍😍😍දෙයක් කරන්න හෝ කරනවා නරඹන්න කාටද පුළුවන් මේ වගේ කරන්න බලන්න.😱😱 තමන්ගේ dig එකේ topa🍭 ඇතුලට 🐛🐛පණුවෙක්ව දාන්න පුළුවන් හොඳ වැඩ්ඩෙක් ඉන්නවද?😱😱 කොහේවත් නෑ මේ වගේ punishment කරන්න හෝ බලන්න🤷‍♂️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷🏻 ඔබටත් මේ වගේ වෙනස 🤺punishment එකක් කරන්නෝ බලන්න දැන්ම මට කෝල් එක මැසේජ් එකක් දාන්න නිකම් බොරුවට 📞📞කෝල් දාන්න එපා වැඩේ කරනවා නම් විතරක් පමණක් කෝල් කරන්න නැත්නම් මැසේජ් කරන්න කොළඹ අවට විතරයි🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

Personal Ads | 3 weeks ago
1K 30
Lanka ads Superad image

Cockold punishment කරන්න කැ...

🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨 🔞 වැඩිහිටියන්ට පමණයි 🤺Punishment කරන්න කැමතිද?🥳🥳🥳🥳 🤺Punishment කරනව...

COLOMBO

CUBBY GIRL FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM RS 5000 MALABE KADUWELA 0766694441 I'M VINU 30 YEAR'S OLD REAL PHOTO GENUINE CUSTOMER COME AND ENJOY WITH ME. SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCK OK ANY POSITION OK NO ANAL THANKS

Full Service | 3 weeks ago
2K 120
Lanka ads Superad image

RS 5000 WITH HOTEL ROOM

CUBBY GIRL FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM RS 5000 MALABE KADUWELA 0766694441 I'M VINU 30 YEAR'S...

මාලඹේ කඩුවෙල

මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් මගේ ගාන සර් පැයකට රු 6500/- WITH ROOM NIGHT OK වයස අවුරුදු 19 SHANI 0743259454 MARAWILA CONDOMINIUM දාලා සක් ෆක් කරන්නවා NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITH CONDOM ANY POSITION OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM

Full Service | 3 weeks ago
2K 120
Lanka ads Superad image

අවු 19 GIRLFRIEND EXPERIENC...

මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කර...

මාරවිල MARAWILA

රජයෙ ලියාපදිංචි ස්පා ආයතනයක් සදහා වයස 18 - 40ත් අතර කාන්තාවන් අවශ්‍යයි ✴️සේවිකාවන් ✴️තෙරපිවරියන් ( පුහුණු / නුපුහුණු ) ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි ! PART TIME හෝ FULL TIME ලෙස සේවය කළ හැකිය. සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව හා කෑම බීම නවාතැන් නොමිලේ වයස අවරුදු 18 ට වැඩි තරුණියන් දැන්ම අමතන්න SPA DIVULAPITIYA ස්පා දිවුලපිටිය ☎ 0766221656 දයිනිකව ඉතා ඉහළ ආදායමක් ඉතා සුරක්ෂිත රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයකි දුර පළාත් වලින් විශේෂයි දැන්ම අමතා දිනයක් වෙන්කරවා ගන්න ජීවිතය ජයගන්න අපත් සමග එක්වන්න 100% ආරක්ෂාව හා රහස්‍යභාවය

Jobs | 3 weeks ago
1K 30
Lanka ads Superad image

කාන්තාවන් සදහා රැකියා අවස්ත...

රජයෙ ලියාපදිංචි ස්පා ආයතනයක් සදහා වයස 18 - 40ත් අතර කාන්තාවන් අවශ්‍යයි ✴️සේවිකාවන් ✴️තෙරපිවරි...

DIVULAPITIYA දිව්ලපිටිය

වයස අවුරුදු 20 - 30 අතර ලස්සනම ලස්සන ගමේ කෙල්ලො දිවුලපිටිය ඉන්න ලස්සනම කෙල්ලො ටික පැය 24 ම විවෘතයි වාහන නැවතීමේ පහසුකම් 0766221656 SPA DIVULAPITIYA 🔴 HAPPY ENDING MASSAGE 🔴 FEELING MASSAGE 🔴 RELAXING MASSAGE 🔴 2 IN 1 MASSAGE ( GET 2 GIRLS AT 1 TIME ) ✴️ ENTRANCE 1500/- CLEAN AND SAFE SPA SEPARATE ROOM HIDDEN CAR PARKING WITH ATTACHED BATHROOMS හැඟීම් වලට ඉඩ දෙන්න... අදම අප වෙත පැමිණෙන්න.

Spa | 3 weeks ago
3K 150
Lanka ads Superad image

ලස්සන ගෑනු ලමයි 5ක් ඉන්නවා...

වයස අවුරුදු 20 - 30 අතර ලස්සනම ලස්සන ගමේ කෙල්ලො දිවුලපිටිය ඉන්න ලස්සනම කෙල්ලො ටික පැය 24 ම ව...

DIVULAPITIYA දිව්ලපිටිය

Blueone Spa and Footcare - Kaluthara කළුතර පිහිටි දෙස් /විදෙස් පාරිබෝගිකයන් සමග නිරතුරුවම කාර්යබහුලවන අප ආයතනයට සේවිකාවන් අවශයි වයස අවු 18 - 40ත් අතර කාන්තාවක් ද ? කැපවීමෙන් වැඩ කරහැකි ? එහෙනම් මේ අවස්ථාව ඔබටයි අපගේ කළුතර , දළුවත්ත සහ කටුකුරුන්ද ශාකා සදහා පුහුණු / නුපුහුණු තෙරපිවරියන් පිලිගැනීමේ නිලදාරිනියන් කැශියර්වරියන් සුවපහසු ආරක්‍ෂිත නවාතැන් ඉතා ඉහල ගෙවීම් වැටුප 250,000/- වැඩි දැන්ම දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්න 0769168888

Jobs | 3 weeks ago
1K 30
Lanka ads Superad image

වයස අවු 18 - 40ත් අතර කාන්...

Blueone Spa and Footcare - Kaluthara කළුතර පිහිටි දෙස් /විදෙස් පාරිබෝගිකයන් සමග නිරතුරුවම කාර්යබ...

Ampara,International,Ampara...

VIDEO VERIFICATION RS 300 **Real couple service** 3 som sex 10000. With room Panishment with 3 some 12500 with room Couple to couple full sex 15000 with room Live watching 7500 with room **Couple cam show** 10 mini 2000 15 min 2500 20 min 3500 30 min 4500 Contact us 0702680656 SINGLE AND COUPLE LIVE CAM SHOW OK We are 28 Year's old real young couple We are ready to provide any service you need. Women service thiyanawa masage any service ladies සැබෑ යුවල සම්පූර්ණ සේවය ඔබට සජීවී ලිංගිකත්වය නැරඹීමට අවශ්‍යද? ඔබට ශරීරයෙන් ශරීරය සම්බාහනය කිරීමට අවශ්‍යද? ඔබට දඬුවම් සේවය කිරීමට අවශ්‍යද? ඔබට යුවලකට යුගල සේවය කිරීමට අවශ්‍යද? ඔබට භාර්යාව හෝ ස්වාමිපුරුෂයා බෙදාගැනීමේ සේවාවක් කිරීමට අවශ්‍යද? අප අමතන්න 0702680656 අපි අවුරුදු 28ක සැබෑ තරුණ යුවළක් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම සේවාවක් ලබාදීමට අප සූදානම්. உண்மையான ஜோடி முழு சேவை நீங்கள் நேரடி உடலுறவு பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? உடலுக்கு உடல் மசாஜ் செய்ய வேண்டுமா? நீங்கள் தண்டனை சேவையை விரும்புகிறீர்களா? ஜோடிக்கு ஜோடி சேவை செய்ய விரும்புகிறீர்களா? மனைவி அல்லது கணவன் சேவையைப் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? எங்களை 0702680656 தொடர்பு கொள்ளவும் நாங்கள் 28 வயது உண்மையான இளம் ஜோடி உங்களுக்கு தேவையான எந்த சேவையையும் வழங்க நாங்கள் தயாராக உள்ளோம்.

Full Service | 3 weeks ago
1K 30
Lanka ads Superad image

REAL COUPLE FULL SERVICE &...

VIDEO VERIFICATION RS 300 **Real couple service** 3 som sex 10000. With room Panishment with 3...

Colombo කොලඹ

FULL BODY MASSAGE RS 3500/- BODY TO BODY RS 4500/- PUNISHMENT MASSAGE RS 4500/- FULL SERVICE ONE HOUR RS 6500/- WITH ROOM NIGHT OK RS 17000/- WITH ROOM CAM SERVICE OK HOME AND HOTEL VISIT OK ANN AGE 40 REAL PHOTO AND AGE BOKUNDARA PILIYANDALA 0715164442

Full Service | 3 weeks ago
3K 210
Lanka ads Superad image

HOME & HOTEL VISIT FULL SER...

FULL BODY MASSAGE RS 3500/- BODY TO BODY RS 4500/- PUNISHMENT MASSAGE RS 4500/- FULL SERVICE ONE...

බෝකුන්දර පිලියන්දල