වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

මම ගයාෂාන් රැකියාවට අමතරව මෙම service එක කරනු ලබයි.කාන්තාවන්ට පමනයි. Pls message me whtsap.✅ අමතර ආදායමක් උපයා ගැනීමට මෙම service eka denu labay Age 20- 60 office girls divorce women's Female teachers ✅ University girls✅ house wife's✅ Full body massage ✅ Head massage✅ Foot massage✅ Ass massage✅ Use baby cream Home and hotel visit Colombo area only Maharagama nugegoda kollupitiya Bambalapiya kollupitiya borella battaramulla rajagiriya Whtspp Haraha amathanna dnt call boys 1 hour 1500 my charges 0715749473 whtsp plsss

Personal Ads | 20 hours ago
176 270
Lanka ads Superad image

කාන්තාවන් සඳහා පමනි👙

මම ගයාෂාන් රැකියාවට අමතරව මෙම service එක කරනු ලබයි.කාන්තාවන්ට පමනයි. Pls message me whtsap.✅ අම...

Colombo

🌹hiru Beautiful, Shemale 🌹 🌹Full service Kurunagala කුරුනැගල 🌹Live Cam OK , 0741781947 🌹Kurunagala ❤️hiru 🌹Im Kurunagala 🌹Im hiru 🌹I m 20 years old . 🌹Im Shemale , lerdy boy. 🌸with out condom suck...ok 🌸 with condom A.N.A.L....ok 🌸lips kiss ..ok 🌸Bobb ..ok ( boobs size 34\) 🌸 Dike size 6.3 🌹3500 / 1st. ( With out room ) 🌹6000 /2 st . ( With out room ) 🌹12000. / =Full nagit Unlimited shot ( with room ) 🚫NO VISIT 🚫 ❤️Live com ok ❤️ 🌹Minuts 15 - 1500. 🌹Minuts 20 - 2000. 🌹Minuts 30 - 3000. 💰 Ez chash 💰 Bank 🌹🌹Mama hiru .mama shemale kenk.100% 😍 kurunagala 🚫NO VISIT 🚫 💯ෆොටෝ එකේ ඉන්නෙ මම නෙමේ නම් Service එක Free දෙනවා 💝Welcome Teens & Adults 🌹වේලාවක් වෙන් කර ගැනිමට පමණක් ඇමතුමක් ලබාදෙන්න 🌹සුහදශිලී විශ්වාසනිය සහ උපරිම වින්දනයක් ලබාදිම මාගේ අරමුණ වේ. ❤️ call now 0741781947

She Male | 21 hours ago
754 90
Lanka ads Superad image

BEAUTIFUL SHEMALE KURUNAGAL...

🌹hiru Beautiful, Shemale 🌹 🌹Full service Kurunagala කුරුනැගල 🌹Live Cam OK , 0741781947 🌹Ku...

KURUNAGALA | කුරුණෑගල

අද කටුනායක.මීගමුව අවටින් ඇන්ට් කෙනෙක් .නංගි මල්ලි කෙනෙක් උනත් සෙක්ස් වලට ආස කෙනෙක් කතා කරන්න, 0765784597

Boys | 21 hours ago
254 0
Lanka ads Superad image

LADIES & SHEMALE SEX OK

අද කටුනායක.මීගමුව අවටින් ඇන්ට් කෙනෙක් .නංගි මල්ලි කෙනෙක් උනත් සෙක්ස් වලට ආස කෙනෙක් කතා කරන්න, 076578...

KATUNAYAKA NEGOMBO

I am 53 years old male working in reputed firm as a managerial position.Looking honest married ,widowed or separated lady for make close relationship .Age 45 to 55 prefered.confidentialy assured .pl email,watsapp or call for more details. email- [email protected], watsapp or call 0702081555

Personal Ads | 21 hours ago
246 0
Lanka ads Superad image

Looking Lady Friend

I am 53 years old male working in reputed firm as a managerial position.Looking honest married ,wido...

Kalutata

𝐊𝐀𝐍𝐃𝐘 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 ⓁⒾⓋⒺ ⒸⒶⓂ ☎️ Chat on WhatsApp 0702897197 📞 🎈𝙸 𝙼 𝚁𝙾𝚂𝙸 🎈 ꜱʟɪᴍ ᴀɴᴅ ꜱᴋɪɴ ᴄᴏʟᴏʀ ᴡʜɪᴛᴇ 🎈𝙸𝙼 𝟸𝟼 𝚈𝙴𝙰𝚁𝚂 🎈ᴛʜɪꜱ ɪꜱ ᴍʏ ʀᴇᴀʟ ᴘɪᴄᴛᴜʀᴇ 🎈ɪᴍ ᴅᴏɪɴɢ ꜰᴜʟʟ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ ᴀɴᴅ ʟɪᴠᴇ ᴄᴀᴍ 🎈ɪ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ꜱᴀꜰᴛʏ ᴀɴᴅ ᴄᴏᴍꜰᴏʀᴛᴀʙʟᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ 🎈ᴀᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ᴄᴀʀ ᴘᴀʀᴋ 👉 𝐌𝐘 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 💰 𝟶𝟷 𝙷𝚘𝚞𝚛 𝚁𝚂 𝟽𝟶𝟶𝟶/= 𝚆𝚒𝚝𝚑 𝚛𝚘𝚘𝚖 💰𝟶𝟸 𝚑𝚘𝚞𝚛 𝟶𝟸 𝚂𝚑𝚘𝚝𝚜 𝚁𝚂 𝟷𝟸𝟶𝟶𝟶/= 𝚆𝚒𝚝𝚑 𝚛𝚘𝚘𝚖 👉 𝟶𝟹 𝙷𝚘𝚞𝚛 𝟶𝟹 𝚂𝚑𝚘𝚝𝚜 𝚁𝚂 𝟷𝟻𝟶𝟶𝟶 𝚆𝚒𝚝𝚑 𝚛𝚘𝚘𝚖 👉 ꜰᴜʟʟ ɴɪɢʜᴛ 👉 𝚁𝚜 𝟸𝟻𝟶𝟶𝟶/= 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚛𝚘𝚘𝚖 (𝟷𝟶 𝚑) 🄲🄾🄽🄳🄸🅃🄸🄾🄽🅂 ❤️ ᴀɴᴀʟ ᴏᴋ ❤️ ꜰᴜʟʟ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ ᴏᴋ ❤️ ʙ.ᴏ.ᴏ.ʙ.ꜱ ꜱᴜᴄᴋ ᴏᴋ ❤️ ᴀɴʏ ᴘᴏꜱɪᴛɪᴏɴ ᴏᴋ ❤️ ᴅᴏɢʏ ꜱᴛʏʟᴇ ᴏᴋ ❤️ ʟɪᴋ.ɪɴɢ ᴏᴋ ❤️ ᴀɴʏ ᴘᴏꜱɪᴛɪᴏɴ ᴏᴋ ❤️ ꜱᴜᴄᴋɪɴɢ ᴏᴋ ( ᴡɪᴛʜ ᴄᴏɴᴅᴏᴍ ) ❤️ ɢɪʀʟ ꜰʀɪᴇɴᴅ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ ᴏᴋ ❤️ ʟɪᴘ ᴋɪꜱꜱ ᴏᴋ ❤️ ʙᴏᴅʏ ᴛᴏ ʙᴏᴅʏ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ ᴏᴋ ❤️ ᴄᴏᴜᴘʟᴇ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ ᴏᴋ 🚫 ɴᴏ ʟᴇꜱʙɪᴀɴ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ 👉 ᴠɪꜱɪᴛ ᴏᴋ ( + )ʀꜱ3000 ᴛᴇxɪ ᴄʜɢ ᴅᴇᴘᴏꜱɪᴛ 1ꜱᴛ ɪ ᴡɪʟʟ ᴄᴏᴍꜰʀᴏᴍ ᴠɪꜱɪᴛ ᴏᴋ ⓁⒾⓋⒺ ⒸⒶⓂ 👉 ᴿˢ ¹⁵⁰⁰ _¹⁰ ᵐⁱᵗ⏱ʰᵃˡᶠ ᶠᵃᶜᵉ 👉 ᴿˢ ²⁰⁰⁰_¹⁵ ᵐⁱᵗ⏱️ᶠᵘˡˡ ᶠᵃᶜᵉ 👉 ᴿˢ ²⁵⁰⁰_²⁰ ᵐⁱᵗ⏱ᶠᵘˡˡ ᶠᵃᶜᵉ 😊 ᶜᴬᴴᵀ ᴵᴺ ᵂᴴᴬᵀˢᴬᴾᴾ 📞 ⁰⁷⁰²⁸⁹⁷¹⁹⁷📞

Full Service | 21 hours ago
1K 150
Lanka ads Superad image

𝐊𝐀𝐍𝐃𝐘 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 ⓁⒾⓋⒺ ⒸⒶⓂ

𝐊𝐀𝐍𝐃𝐘 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 ⓁⒾⓋⒺ ⒸⒶⓂ ☎️ Chat on WhatsApp 0702897197 📞 🎈𝙸 𝙼 𝚁𝙾𝚂𝙸 🎈 ꜱʟɪᴍ ᴀɴ...

Kandy

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 *👇 *Full service* 🌸.𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺 🌸.𝗯𝗼𝗼𝗯𝘀 𝘀𝘂𝗰𝗸 🌸.𝗮𝗻𝗮𝗹 No 🌸.𝗸𝗶𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 ok.... 💋🧚‍♀️ 𝗮𝗿𝗴𝗲 . 29 😊🌼 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗖𝗘👇 ❤️1 𝗵𝗿 1 𝘀𝗵𝗼𝘁 6500 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗿𝗼𝗼𝗺❤️ Full body treatment *Feeling massage* *Head massage * Realaxing massage ❤️*Treatment charge 45 minutes 4000 (without rooms )* ❤️ Phone 𝗻𝗼.. 0727558083 ( 👆) 0727558083 whtsup 𝗖𝗔𝗠 𝗦𝗛𝗢𝗪 📱👇 𝘂𝗽 🆙📱 ❤️ **10 Minutes 1000 15 Minutes 1500 20 Minutes 2000* ❤️ 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗽𝗶𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗶𝘀 𝗿ea𝗹 📷.% ( 𝗻𝗼 𝘂𝗽𝗹𝗼ad 𝘁𝗼 𝗳𝗮ke 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼 % 𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼𝘀 )💯 𝗻𝗼 𝗴𝗶𝘃𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗲𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 . 𝘃𝗲𝗿𝗲𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 500 ( වෙරිෆිකෙශන් විනඩියෙන් බලා සැනහිමට උතසහ නොකර වැදගත් ලෙස සේවය ලාබා ගන්න 😇) 𝘀𝗺𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗸 . 🚬🚬 𝗱𝗿𝗶𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗸 .🥂🍻 𝗰𝗼𝘂𝗽𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 🚫 𝗻𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮𝗺 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 🚫 𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗴𝗲𝗻𝘂𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲𝗿 🧑‍💼👨‍💼 love කරන්න කමැලි ක්මට කතා කිරීමෙන් වලකින්න එම අන්ක අවහිර කරනව .love කිරීම සදහා දැන්වීම් පල කර නැත 😖💯👆 Please don t take false calls and read nonsense from WhatsApp messages, don t delete fake messages, don t take calls, call only if you have a need (this announcement is not published on this website to chat or entertain you, it is only published for searching) Don t bother with lies, be an ad, don t buy Eppa calls)🚫❌ 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗺𝗲 𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆 𝘁𝗼𝗼

Full Service | 22 hours ago
1K 30
Lanka ads Superad image

~Im chubby girl~❣️ nishi 𝗺𝘆...

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 *👇 *Full service* 🌸.𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺 🌸.𝗯𝗼𝗼𝗯𝘀 𝘀𝘂𝗰𝗸 🌸.𝗮𝗻𝗮𝗹 No 🌸.𝗸𝗶𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 ok.... 💋...

Dehiwela-Mount Lavinia දෙහි...

Hello ( කොල්ලුපිටිය 🙋 0764169083 😏 💘 I am nethu 💘 My age is 28 year old 💕💕 💘 This is my 💯 💯 my real pictures 💘 Silm and beautiful 👄👄 💘 I am doing full service and body to body massage 💕💕 ♥️ Today I am staying kollupitiya bambalapitiya eriya 💖One hour one time 7000🌷 ♥️ Body to body massage 👄👄 ♥️ No a.n.l ♥️ No lip kiss ♥️ No visit ♥️ Parking availab 💯💯 sefty Welcome genuine customers 🌹🌹 💘If you need girl friend experience 💕💕 Call me 0764169083 වරක් පැමිණි ඔබ නැවත පැමිණෙනවා ස්ථිරයි 😉

Full Service | 22 hours ago
36K 1K
Lanka ads Superad image

Kollupitiya bambalapitiya e...

Hello ( කොල්ලුපිටිය 🙋 0764169083 😏 💘 I am nethu 💘 My age is 28 year old 💕💕 💘 This is my 💯...

Colombo

🔴VIP Lades Masage Caple Savis Hotel and Home Visit..Colombo Kandy🚘 🔴කාන්තාවන්ගේ සියලුම සම්භාහන කටයුතු.... 🔼Full body masage 🔼Body To Body masage 🔼Capel To Capei masage 🔼Oill masage 🔼Haed and Foot masage 🔼Piyauru masage 🔴ඹබට අවශ්‍යය සියලුම සම්භාහන කටයුතු සදහා කතා කරන්න 📱Nalib 0753486641

Full Service | 22 hours ago
712 0
Lanka ads Superad image

🔴 VIP Lades Masage Caple S...

🔴VIP Lades Masage Caple Savis Hotel and Home Visit..Colombo Kandy🚘 🔴කාන්තාවන්ගේ සියලුම සම්...

Colombo kandy

ONLY FOR LADIES / COUPLES �🚫Please dont call boys කාන්තාවන් සදහා පමණයි. who do my treatments for respective ladies and I do home and hote cisidts only with 100%privacy guranteed service if anyone wish to take my service below are the details grab this moment without a hassle. 💟Im very clean boy.🧏‍♂️� 💟Very friendly good looking.❤� 💟Boyfriend or Husband experience.😍 💟Any kind of positions ok.� 💟Romantic hard feelings.😘� 💟Body kissing.💋 💟Lips kiss.💋� 💟Hard kissing.💋� 💟Boobs sucking.� 💟Body Licking.� 💟Licking.� 💟All type sucking 💟Full service.� 💟Massage 💆‍♀️ 💟All service free😍� ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 100% SECRET & FULL PRIVACY. DONT WORRY ABOUT THAT AND ALSO DONT HESITATE To CALL TO ME. GET YOUR CHANCE AND ENJOY THE BEAUTIFUL LIFE. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ හායි මම nalinda.අවුරුදු 43කඩවස්ම් පිරිමි .අවිවහාක හෝ විවාහක කාන්තාවන් ද? තනිකඩව ඉන්න කෙනෙක්ද? ස්වාමියාගෙන් නිසි වින්දනයක් ලැබෙන් නැතිද? අමතක නොවන සුපිරි වින්දනයක් ලබා ගැනීමට තරුණයෙකුගේ පහස විදින්න කතා කරන්න අදම.ඔබ සිටින ස්ථානයට පැමිණිය හැකිය.100% ආරක්ෂාව රහස්‍ය භාවය හා විශ්වාසය උපරිමෙන් සුරකිනු ලැබේ. කාන්තා ඔබ කුමන වයසක වුවත් ඔබට ඕනෑ තරම් කාලයක් ඔබේ සතුට වෙනුවෙන් උපරිම සේවයක්.. ඔයාග් wife වෙනකෙනෙක් එක්ක සතුටුවෙනවා බලන් ඉන්න අස hasban කෙනෙක්ද ඔයා එහෙනම් කතා කරල බලන්නකො අපි විදිමු හොද cuckold fun එකක් ගමු call කරන්න. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 0779363742 0705363742

Full Service | 23 hours ago
140 30
Lanka ads Superad image

Only for ladies/couple

ONLY FOR LADIES / COUPLES �🚫Please dont call boys කාන්තාවන් සදහා පමණයි. who do my treatments fo...

Colombo,Homagama,Dehiwela-M...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් වරක් පැමිණ බලන්න. ✴ SPA KANDY PILIMATHALAWA ✴ 100% CUSTOMER SATISFIED SPA • FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING • HI I'M MADU 25 YEARS OLD MY REAL PHOTO ATTACHED ❣️ HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE ❣️ B2B MASSAGE ❣️ HAPPY ENDING ❣️ FEELING MASSAGE ❣️ RELAXING MASSAGE මදූ 0768712524 මහනුවර පිළිමතලාව KANDY PILIMATALAWA CLEAN AND SAFE SPA CENTER IN THE CITY HIDDEN CAR PARKING

Spa | 23 hours ago
702 0
Lanka ads Superad image

ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ගෙන් වගේ සුපි...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් වරක් පැමිණ බලන්න. ✴ SPA KANDY PILIMATHALAWA ✴ 1...

KANDY PILIMATHALAWA

🌺HI I AM THAMISHA 🌺28 YEARS OLD 🌺VERY BEAUTIFUL AND CLEAN SHEMALE 💠 This advertisement have for 24 hours to every day.... 😋ගැහැණු ළමයෙකුට සමානව කුක්කු 2 ක් ඇත 😋මීගමුවේ සිටින සුපිරිම ෂී මේල් ෆිගර් එක 😋ඔයා ඉල්ලන ඕනම සැපක් මගෙන් 😉 A.NAL, SUCK, LIP KISS, BODY LIKING, ASS LIKING (RIM JOB) - ALL OK 😉 CUM IN MOUTH, CUM IN BOOBS, CUM IN FACE, CUM IN BODY - ALL OK BEAUTIFUL BOOBS SIZE 36 TIGHT ASS HOLE SLIM BODY 💠 FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM RS 3000/- CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING Location - මීගමුව | NEGOMBO 💠THIS IS MY REAL PHOTO 💠I AM VERY FRIENDLY AND YOUNG BEAUTIFUL CLEAN SHEMALE ✔️ PLEASE CALL ME GENUINE GENTLEMAN

She Male | 23 hours ago
31K 2K
Lanka ads Superad image

THAMISHA SHEMALE WITH ROOM...

🌺HI I AM THAMISHA 🌺28 YEARS OLD 🌺VERY BEAUTIFUL AND CLEAN SHEMALE 💠 This advertisement ha...

Negambo | මීගමුව

❤️ ලස්සනම ලසසන Girls ලා දෙන්නෙක් ගෙන් සුපිරි Full Body Massage එකක් රු 1500/= ❤️‍🔥Body To Body Massage 💐Feeling Massage 🍀Realax Massage 🌵Happy Ending ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟢 2 Girls Same Time for 1 Customer Full Body Massage 🟡 Nugegoda Only Rs 1500/= ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔴 Special Offer for 3 Day's 🟥 දවස් 3 ක් සදහා විශේෂ දීමනාවක් 🟢 වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න ☎️ 0769391781 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🌈 අවු 20 සිට ඉහළට ලස්සනම ලස්සන හුරබුහුටි දඟකාර කෙල්ලෝ රාශියක් සිටිනවා 🟣There are a lot of beautiful cutie girls from 20 years up and up ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🌈 ඔයාට කැමති Girls ලා දෙන්නෙක් තෝරාගන්න පුළුවන් රුපියල් 1500 ට 🟢You can choose two girls for Rs. 1500 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🧡 Full Body Massage Rs 1500/= for 2 Girls 💚 Head Massage 💙 Foot Massage 💜 Oil Massage ❤️ Lotion Massage 💛 Relaxing Massage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ❤️‍🔥Body To Body Massage 💐Feeling Massage 🌵Happy Ending ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔴 Clean and Safety Place 🟢 Friendly Girls ⚫ Hidden Car Parking ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟥 විශේෂ දීමනාව අපෙන්ම පමණි 🟥 🔴This special offer is from us only🔴 💚 ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් එකවර ගන්න සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් 1500 ක් පමණි 💚 🟦The total amount to take two girls at once is only 1500 rupees ☎️ 0769391781 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Spa | 23 hours ago
834 30
Lanka ads Superad image

රු 1500 ට ගැහැණු ළමුන් දෙදෙ...

❤️ ලස්සනම ලසසන Girls ලා දෙන්නෙක් ගෙන් සුපිරි Full Body Massage එකක් රු 1500/= ❤️‍🔥Body To Body M...

NUGEGODA නුගේගොඩ

💠Hi IM Roshel 🫶 23 YEARS OLD YOUNG & CUTE 🫶 BEAUTIFUL SHEMALE 🫶 THIS IS MY REAL PHOTO 🫶 I HAVE A BEAUTIFUL BOOBS WITH RED NIPPLES 🏇 LOCATION: Negambo 🍌 ANAL OK 🍌 LIP KISS OK 🍌 HARD OK 🍌 SUCK OK WITHOUT CONDOM 🍌 CUM IN MOUTH OK 🍌 BOOBS SUCK OK 🍌 BLOW JOB OK 🍌 HAND SHAKE OK 🍌 ANY POSITION OK 🫶 AND MORE AND MORE FUN WITH VIP SHEMALE 🍇 FULL SERVICE PRICES 🍇 🍇 ONE HOUR RS 4000/= 🦜 I AM VERY CLEAN AND FRIENDLY 🦜 I will please you as you wish. 🦜 CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 🦜 HIDDEN CAR PARKING SHEMALE full service lady boy full service

She Male | 23 hours ago
58K 3K
Lanka ads Superad image

Full Service Rs.4000/= Beau...

💠Hi IM Roshel 🫶 23 YEARS OLD YOUNG & CUTE 🫶 BEAUTIFUL SHEMALE 🫶 THIS IS MY REAL PHOTO 🫶 I H...

Negambo | මීගමුව

💗 HI I AM NEHA 💕 💗 25 YEARS OLD 💗 YOUNG & CUTE BEAUTIFUL SHEMALE 💗 THIS IS MY REAL PHOTO 💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯 🏇 LOCATION REAR THE PELAWATHTHA COOL PLANET 📲 0762923039 💖 ANAL OK WITH CONDOM 💖 LIP KISS OK 💖 HARD OK 💖 SUCK OK WITHOUT CONDOM 💖 69 POSITION OK 💖 BOOBS SUCK OK 💖 BLOW JOB OK 💖 HAND SHAKE OK 💟 ANY POSITION OK 💖 AND MORE AND MORE FUN WITH VIP SHEMALE 💟 FULL SERVICE 💟 💖 FULL SERVICE AND MASSAGE ONE HOUR RS 5000/= 💖 FULL BODY MASSAGE 45 MINUTES 3500/= 🌙 NIGHT OK✔️ 15000/= ❤️ I AM VERY CLEAN AND FRIENDLY 🏣🚗🚕️ HIDDEN CAR PARKING 💖 VISIT OK 2 HOUR 10000/= PELAWATHTHA AREA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 💗 LIVE CAM SHOW 10 MINUTES 1000/= ( 🔞 18 + PLUS ) 📲 0762923039 WHATSAPP

She Male | 1 day ago
1K 30
Lanka ads Superad image

NEHA 🦋 SHEMALE 🦋 FULL SER...

💗 HI I AM NEHA 💕 💗 25 YEARS OLD 💗 YOUNG & CUTE BEAUTIFUL SHEMALE 💗 THIS IS MY REAL PHOTO 💯...

PELAWATHTHA පැලවත්ත

HI I'M NISHU 29 YEARS OLD MY REAL PHOTO ATTACHED HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE SUCK OK HAPPY ENDING FEELING RELAXING ENTRANCE RS 2000/- නිෂු 0743145807 WE ARE OPEN 9AM TO 10 PM EVERYDAY මහනුවර පිළිමතලාව KANDY PILIMATALAWA CLEAN AND SAFE SPA CENTER IN THE CITY HIDDEN CAR PARKING

Spa | 1 day ago
626 30
Lanka ads Superad image

SUCK OK NISHU REAL PHOTO AT...

HI I'M NISHU 29 YEARS OLD MY REAL PHOTO ATTACHED HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE SUCK OK HAPP...

KANDY PILIMATHALAWA

//